Leveranciers

OPDRACHTEN EN OVEREENKOMSTEN

 

Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen.

Gebruiker: degene die deze voorwaarden hanteert, Jeffrey de Bruin, verder te noemen gebruiker

Wederpartij: degene die met de gebruiker een overeenkomst aangaat dan wel beoogt een overeenkomst aan te gaan. Verder te noemen wederpartij.

Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van de gebruiker aan de wederpartij om een overeenkomst met haar aan te gaan.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen de gebruiker en de wederpartij die tot stand komt op het moment dat het aanbod van de gebruiker door de wederpartij is aanvaard.

Werkzaamheden: onder werkzaamheden wordt verstaan, alle activiteiten die de gebruiker onderneemt in het kader van de uitvoering van een opdracht, inclusief voorbereiding en rapportage, en alle werkzaamheden die daar verband mee houden.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

-­‐ alle aan de gebruiker verstrekte opdrachten en door de gebruiker verrichtte werkzaamheden;

-­‐ alle door de gebruiker uitgebrachte offertes;

-­‐ aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten;

-­‐ alle overige overeenkomsten die de gebruiker aangaat voor zover het niet afnemers van bestaande diensten betreft;

-­‐ alle door de gebruiker verrichtte rechtshandelingen.

2.2 Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop-­‐ of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand na een schriftelijke bevestiging van het akkoord op de door de gebruiker uitgebrachte offerte.

3.2 Een offerte van de gebruiker is steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.3 In een eenmaal verzonden en ontvangen offerte kunnen geen wijzigingen worden aangebracht. Door de wederpartij gestelde nadere voorwaarden of aanpassingen zullen, bij acceptatie daarvan door de gebruiker, worden gevolgd door een nieuw uit te brengen offerte een door de wederpartij te ondertekenen opdrachtbevestiging, waarbij de eerder uitgebrachte offerte en de door de wederpartij te ondertekenen opdrachtbevestiging als vervallen dienen te worden beschouwd.

3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Opdrachten worden alleen ten behoeve van de wederpartij verricht. Derden kunnen aan de inhoud daarvan geen rechten ontlenen.

4.2 De gebruiker kan de opdracht pas uitvoeren als alle daarvoor benodigde gegevens door de wederpartij aan de gebruiker zijn verstrekt. In geval de benodigde gegevens niet voorhanden zijn, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Voor zover er werkzaamheden zijn verricht worden de kosten daarvan in rekening gebracht.

4.3 De gebruiker zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de wederpartij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen met betrekking tot de belangen van de wederpartij. De gebruiker kan echter geen resultaten garanderen.

4.4 De gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW wordt uitgesloten. De gebruiker draagt er zorg voor dat een uitvoerder van ten minste dezelfde kwaliteit als de gebruiker zal worden gezocht. De toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.5 De gebruiker zal er op toezien dat alle gegevens met betrekking tot de overeenkomst vertrouwelijk worden behandeld.

 

Artikel 5 Betaling

5.1 Bedragen zijn exclusief BTW voor bedrijven en inclusief BTW voor particulieren.

5.2 De gebruiker factureert zoals is overeengekomen in de offerte.

5.3 Betaling dient zonder enige aftrek of korting in Euro’s te geschieden door storting of overmaking naar de op de factuur aangegeven bank-­‐ of girorekening onder vermelding van het project nummer of kenmerk zoals door de gebruiker is gehanteerd.

5.4 Indien de wederpartij de verschuldigde bedragen niet binnen de afgesproken termijn betaalt, zal de wederpartij, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, over het openstaande bedrag vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd zijn, gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente vermeerderd met 3% (drie procent), alsmede een vergoeding van eventueel gemaakte incassokosten.

 

Artikel 6 Intellectueel eigendom

6.1 De gebruiker behoudt zich alle rechten voor die rusten op haar voortbrengselen daaronder begrepen publicaties, adviezen, (model)contracten, formats, systemen. De wederpartij krijgt een niet-­‐exclusief gebruiksrecht.

6.2 Overdracht van het auteursrecht kan plaatsvinden nadat de gebruiker en wederpartij dit schriftelijk zijn overeengekomen.

6.3 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker is het de wederpartij niet toegestaan de voortbrengselen van de gebruiker in welke vorm dan ook te openbaren, verveelvoudigen of exploiteren.

6.4 De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen aanspraken van derden op grond van beweerde inbreuk op eigendoms-­‐, octrooi-­‐, auteurs-­‐ of andere intellectuele eigendomsrechten betreffende de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De gebruiker en de door haar ingeschakelde medewerkers zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade geleden door de wederpartij die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

7.2 De gebruiker is niet aansprakelijk voor:

-­‐ bij de wederpartij of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door de wederpartij aan de gebruiker of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van de wederpartij;

-­‐ bij de wederpartij of derden ontstane bedrijfs-­‐, indirecte of gevolgschade;

-­‐ de enkele vertraging in de overeengekomen werkzaamheden.

7.3 Iedere aansprakelijkheid van de gebruiker is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Indien en voor zover geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 500,-­.

7.4 Aanspraken die het gevolg zijn van opzet, grove schuld of roekeloosheid van de gebruiker vallen niet onder de beperkingen en uitsluitingen van dit artikel.

 

Artikel 8 Overmacht

8.1 Indien de gebruiker door niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de wederpartij kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

8.2 Indien de overmachttoestand 90 (negentig) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, voor zover de overmachttoestand dit rechtvaardigt.

8.3 Voor zover er werkzaamheden zijn verricht worden de kosten daarvan door de gebruiker bij wederpartij in rekening gebracht.

 

Artikel 9 Faillissement en surséance van betaling

9.1 Elk der partijen is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de wederpartij, onverminderd een eventueel recht op schadevergoeding.

 

Artikel 10 Beëindiging

10.1 Indien zich zodanige omstandigheden voordoen dat van de gebruiker redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de overeenkomst uitvoert, is de gebruiker bevoegd de overeenkomst te beëindigen.

10.2 Voor zover er werkzaamheden zijn verricht worden de kosten daarvan door de gebruiker bij wederpartij in rekening gebracht.

 

Artikel 11 Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Partijen verplichten zich bij conflicten over de interpretatie van een overeenkomst of over de uitvoering ervan in eerste instantie naar een oplossing te zoeken die de wederzijdse belangen optimaal dient. Zo nodig zullen zij een professionele conflictbemiddelaar inschakelen. De kosten ervan zullen gelijk gedragen worden. Een en ander laat onverlet het recht van beide partijen de bevoegde rechter te benaderen.

11.2 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op iedere daarmee verbonden overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.